památný strom


Přehled pověstí

O Zpívající lípě psala řada předních českých spisovatelů. Jak už bylo řečeno, první verze pověsti u Aloise Jiráska a Terézy Novákové se podstatně liší. Nakonec se prosadila verze J. Orebského, která se zachovala v přepise J. A. Cupala. Literární zhodnocení těch nejznámějších podrobně provedla Mgr. Veronika Dvořáčkévá ve své diplomové práci "Pověsti na Poličsku". Text srovnávací studie uvádíme v plněm znění.

titul knihy M. Bureše Zpívající lípa, kresba Miluše Řehůřková

V úvodu Jiráskovy povídky „Stromy“ (1889) se dovídáme, že se jedná o přepis poznámek ze zápisníku či vyprávění Jiráskova přítele ze studií, který chodil po kraji, vyhledával staré, památné stromy a zaznamenával si je a jejich příběhy do své „stromopisné mapy“. Existoval-li by zmíněný zápisník s mapkou, byl by to nejstarší záznam pověsti. Vzhledem k literárnímu podání, jeho věcnosti, jsem v jeho existenci opravdu věřila, ale i tato stopa se ukázala být falešnou a končí u „Hlasu z lípy“ J. Koblížka, místního řídícího učitele. Tento můj omyl svědčí o jednom výrazném společném znaku všech druhů pověstí, a to je vypravěčův (spisovatelův) záměr podat příběh tak, aby mu jeho posluchači (čtenáři) věřili. A. Jirásek se věrohodnosti příběhu dovolává např. i tím, že k němu připojil výpověď místního chlapce, jenž mu pověst dosvědčil.

Důkaz o pravdivosti pověsti nemáme, stejně jako chybí doklad, který by její existenci zpochybnil. Jedinou odpovědí na tuto otázku bychom možná našli v Koblížkově pozůstalosti – v jeho národopisné sbírce, která ovšem beze stopy zmizela. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici velmi skromné množství materiálu, podle kterého bychom mohli zhodnotit Koblížkovu práci a jeho přístup k historickým faktům, můžeme v této oblasti pouze polemizovat.

Václav Popelka, poličský spisovatel a národopisec, literárně činný v přibližně stejné době jako J. Koblížek, si ve svých materiálech poznamenal: „V Telecím byl řídícím učitelem Jos. Koblížek, který psal povídky.“[1] O tom, že by sbíral pověsti, ani zmínka. Mimochodem záznam pověsti o lípě či její adaptaci ve sbírce V. Popelky, jenž naproti tomu vskutku sbíral a věrně zapisoval vyprávění místních pamětníků, nenajdeme. Kromě krátké rukopisné poznámky v textu o Telecím v „Náčrtcích k fantazijním historickým povídkám“ se o pověsti zmiňuje pouze v pokusu o historickou povídku „Lípa“:

„Když Komárková o skácení lípy zvěděla, zrovna se ulekla. Vadila se s Šebestou tak daleko, že se přece neměl dáti hněvem unésti, aby skácel strom, který viděl její dávné předky vyrůstati a o kterém se říkalo, že za dob pronásledování českých bratří hospodář, tajný evangelík, ukrýval v dutině lípy zakázané knihy. Připadalo jí, že se stromem zhynul dobrý strážce rodu a statku. Ale již se nedalo ničeho měniti.“ (Náčrty k povídkám. Pokusy o hist. povídky, rkp., s. 17; LA PNP)

V obecní kronice a její příloze, Různá pojednání o Telecí a okolí od Ladislava Horníčka, se o pověsti sice dovídáme, ale pravděpodobně sám pochyboval o jejím vzniku, protože se o ní zmiňuje s velkou opatrností a připisuje její vznik možnosti úkrytu ve vykotlaném kmeni stromu v dřívějších dobách.          

Vezmeme-li v úvahu stav vnitřku dutiny před jejím vyčištěním a datování nalezených zlomků nádob, nemohla být dutina v 18. století využívána, protože byla zasypána. Někteří místní pamětníci tvrdili, že dutina byla přístupná někdy ke konci 19. století, kdy do ní jako děti lezli a v dutině si hráli. A to ze strany chalupy ve výši tehdejší střechy přístavku, přibližně v místě dnešního otvoru, který byl ale z větší části utvořen až nedávno, poté co strom byl napaden dřevokaznou houbou. To ovšem neznamená, že zde otvor nebyl; lípa má i dnes neuvěřitelnou schopnost regenerace. Je možné, že v té době bylo jádro stromu již natolik zpráchnivělé, že „s vrchu“ bylo možné do lípy „vstoupit“ a ukrýt se. Nic nevylučuje to, že ve stromu byly ukrývány zakázané knihy. Pravděpodobně se u lípy také místní obyvatelé scházeli, besedovali a možná i zpívali, což bývalo na vesnicích v minulosti běžné.[2] Ale příběh o písmákovi ukrývajícím se v dutině a „zpívajícím“ stromu nemůžeme ničím podložit. Během ošetření a asanace stromu v letech 1986 a 1987 byla vyčištěna dutina kmene. Vyvezeno bylo asi 15 m³ odumřelé dřevní hmoty, nánosů listí a humusu, který sahal do výšky asi 1,5 m. Žádné stopy svědčící o tradovaném opisování bible uvnitř stromu se nenašly. Z tohoto pohledu se zdá být představa stolečku stojícího na ztrouchnivělé hmotě pochybná. Zvláště mě udivuje, že by písmák vstupoval do tak nebezpečného místa s ohněm; v opačném případě by na opisování ve vykotlaném kmeni opravdu neviděl. Neexistují ani žádné doklady historické; data, která by svědčila o události, např. záznam o zabavených knihách, zatčení apod. Podle gruntovních knih v té době nikdo s jménem ani přízviskem Jiroušek na statku nežil.

Po důkladném pročtení jednotlivých pověstí se vynoří hned několik otázek, které téma pověsti a jeho zpracování zpochybňují. Podivná je například záměna mladého hospodáře za starce: Cupal (Orebský) píše o 30letém hospodáři; ostatní adaptace už však o stařečkovi. Dále je zajímavý osud opsaných knih, bible: podle Jiráska byla skrýše odhalena, stařec byl zatčen, odvezen na blíže nespecifikovaný zámek a potrestán: „vzali mu drahé jeho knihy“. V Cupalově verzi ukazuje vypravěč bibli svým vnoučatům, Páral rozšiřuje pověst tvrzením, že ji půjčili na výstavu do ciziny, odkud se už nevrátila a další vzácné knihy, neznaje jejich cenu, vyměnili za bezcenné romány.

Analyzujeme-li texty pověsti o Zpívající lípě, zjistíme, že se objevují dvě varianty: Koblížkův „hlas z lípy“ a „zpěv v koruně stromu“ od T. Novákové. První varianta pověsti pojednává s různými obměnami o stařečkovi, který se ukrývá v dutině lípy a zpívá (opisuje) zakázané žalmy. Druhá popisuje jak se čeští bratři scházeli u lípy a zpívali zakázané žalmy v koruně stromu. Tato varianta byla zřejmě potlačena, protože není dostatečně ideově nosná.   

Koblížkův (Cupalův) „Hlas z lípy“ je první dochovanou zmínkou a nejstarší předlohou, z které všichni ostatní, kromě první práce T. Novákové, čerpali. Rozhodně nejde o zápis pověsti pořízený z vyprávění místních pamětníků. I její formální stránka, literární zpracování, ukazuje na povídku. Text je příliš dlouhý, téma velmi detailně rozvinuté, promyšlené; jde o kompozičně vyspělou pověst s výraznou poučnou a informativní funkcí příběhu.

A navíc se zdá být nepravděpodobné, že by se o tak zajímavém příběhu Koblížek nezmínil již ve své práci z r. 1888 „Na památku čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa I.“, v jehož III. části se věnuje historii obce Telecího. Ani on, i když v tomto oslavném spisu zaznamenává např. kolik věder kořalky a piva se v Telecím vypilo a zmiňuje historii několika podle něj význačných rodů nebo usedlostí, zjevně pověst nezná, protože by ji určitě při této příležitosti neopomněl zmínit; pochybuji, že by se ji z ideologických důvodů bál zveřejnit. Až za několik let později (v r. 1893) ve sbírce „Z dávných dob. Pověsti poličského okresu“ a Jitřence,v pojednání „Hlas z lípy“, které „podle J. Orebského napsal J. A. Cupal“ (Jitřenka, 1893, s. 180), je podrobně rozepsána událost, jenž se odehrála před více než 100 lety.

Především je nepochopitelné, že by o tak zajímavý příběh, zvláště pro tento kraj a jeho obyvatele, neprojevil zájem již někdo dříve. V žádném místopisu z 19. století se pověst nevyskytuje. Zakládala-li by se na pravdě, s velkou pravděpodobností bychom se o ní dověděli již v první česky psané monografii o Poličce a okolních osadách P. A. Hájka „Královské wěnné město Polička do r. 1838“, v části „Vesnice k Poličce náležející – Lokalie Telecí“, sepsané r. 1838 a vydané r. 1890. Ani sám Václav Justin Michl, přezdívaný Drašar, který míval kázání v teleckém katolickém kostele a později konvertoval na zdejší evangelickou víru, i když se zajímal o místní národopis a r. 1848 vydal místopisnou publikaci „Polička, králowské wěnné město w Čechách“ (část 1., kapitola II. Popis města a wesnic), se o lípě ani slovem nezmiňuje. Pověst se neobjevuje ani v pojednání místního evangelického faráře J. Martínka „Na památku stoletého jubilea reformovaného sboru Páně v Telecím“ z r. 1881 a především ani v jediné písemné památce z 18. století o obci Telecí, v hospodářské knize J. Zrůsta, „Protokol církve Telecké k začátkům náboženství“(1782), na kterou poukazuje později i J. Koblížek jako tehdy jedinou, ale zato velmi dobře psanou „kroniku“ obce.[3]               

Jiné písemné památky a historické dokumenty týkající se obce se kromě výše zmíněných spisů nedochovaly, většina shořela při požáru rychty v r. 1856. Ale i z těch je patrné, že pověst v té době nebyla známa, jejich autoři by se o ní zajisté zmínily, nehledě na to, že tyto případy byly národními buditeli a antikatolíky vyhledávány jako důkaz doby temna a zvůle tehdy státního náboženství.

Pověst je zjevně poplatná době, v které se objevila. Sama T. Nováková označila druhou verzi, která se dodnes udržela jako „romantičtější“. Pro dané období, přelom 19. a 20. století, je typické, že kdejaké místo, muselo mít svoji romantickou, ideovou báchorku. Tento všeobecný trend souvisel i s tehdejším nárůstem publikování sbírek pověstí.[4] Příběh zřejmě uchvátil své posluchače a čtenáře dějem i postavou písmáka ukrývajícího se ve stromu; vyjadřoval zájmy své doby, byl obrazem a podobenstvím života prostého lidu východních Čech, vzpomínkou na těžké časy jejich předků. Později zaujal i spisovatele, kteří jej spolu s místními „vypravěči“ pilovali, brousili, přikrášlovali, tříbili, oprošťovali od zbytečných podrobností, zobecňovali i prohlubovali, a tak nabýval na síle i kráse, až vznikly podání s vysokou uměleckou hodnotou. Tradice vypravování se v širším povědomí udržela především díky literárnímu zpracování J. A. Cupala, A. Weniga a později M. Bureše. Nemáme doklady o ústní tradici, z které by tyto adaptace čerpaly, ale ač zřejmě původně smyšlená, umělá pověst, díky těmto literárním podáním se šířila mezi lid a dá se říct, že postupně zlidověla.

Je třeba se ovšem zmínit o originálnosti námětu a motivu, která, v případě že J. Koblížek nezpracoval ústní lidové podání, svědčí o básnické fantazii a fabulační schopnosti obyčejného vesnického učitele. Vytvořil specifický nejen regionální, ale i národní motiv našeho pověsťového fondu, který spojuje písmáckou tradici, vytrvalost, víru a pevné přesvědčení místních obyvatel s mytickou sílou, pevností, trvalostí, moudrostí a ochrannou mocí stromu – lípy. 

Možné je, že příběh o lípě koloval v ústním podání a Koblížek byl první kdo ho zaznamenal a upravil. I když otázkou zůstává proč ne dříve? A proč ne někdo jiný? Co ho vedlo k sepsání tohoto příběhu? Sehrálo snad nějakou roli to, že Koblížek pracoval celý život jako učitel? Že byl reformovaným evangelíkem? Byl záznam T. Novákové vskutku zápisem místního vyprávění? V archivu poličského muzea je několik rukopisných opisů žalmů z 18. století, jejichž původ není znám. Mohl by snad některý z nich být tím z lípy?

Nabízí se řada dalších otázek a hypotéz. Možná bychom se více dozvěděli v Koblížkově ztracené pozůstalosti nebo v rukopise a poznámkách T. Novákové k práci Lípa „u Lukásů“. Řečeno však slovy Marie Hruškové:

„Tak to bývá: malá štěpinka pravdy, k té jeden přidá kousek příběhu, druhý, ten děj trochu pozmění a vypravování se nenápadně zakořeňuje. Když takové povídání někdo zapíše, je to už skoro jako pravda. A je-li dokonce zapsáno přímo v knížce?... Ale při pohledu do koruny starého stromu, při obdivném obcházení kmenu se náhle otázky nezdají taky důležité. Vždyť půvab pověsti, je také v tom, jak dokáže umocňovat dojem ze stromu, přibližovat ho lidem, učit je vnímat. Lípu obdivujeme pro její krásu, ale i proto, jaký tvoří s roubenou chalupou i travnatým svahem celistvý obraz. Jak tu po staletí s lidmi žije...“ (Hrušková, 1995, s. 138 - 139)

   
Kamila Skopalová: Poličsko (oamalovánky pro děti a dospělé) Polička 2003

[1] Náčrty k povídkám. Fantazie o původu měst, vesnic a sídlišť poličského okresu, strojop. s rkp. poznámkami o historii Poličky a okolních obcí a osad, s. 170 (ve fondu V. Popelky v LA PNP v Praze)

[2] Lípa na návsi stojící představuje jakousi ustavičnou velkou máji, okolí níž se shromažďuje veškera obec jako rodina okolo svého ochránce... „Pod košatými lipami scházívají se od starodávna sousedé za vlažných letních večerů, zvláště pak ve dni sváteční a nedělní, k přátelským pohovorům; jindy bývaly pod lipami odbývány obecní porady a veřejné soudy, konány slavnosti a mívány radovánky, a podnes bujará mládež bavívá se pod nimi na návsi zpěvem a tancem… Zábavy a schůzky pod lipami vyličují zhusta naše písně národní…“ (Sobotka, 1879, s. 16, 88-9).

[3] „O době předtoleranční nějakých památek písemných, vztahujících se na Telecí a okolí, není, jen pověst koluje, že poslední kněz evangelický byl zabit v síni chrámové, po němž krvavou skvrnu na stěně nemohli zalíčiti, a že do roka k Večeři, Páně spotřebováno v Telecím 72 mázy vína.“; „O věcech, které se při vydání tolerančního patentu v obci sběhly, a jak sbor Telecký založen, podává nám zprávu hodnověrný svědek a dlouholetý církevní hospodář Josef Zrůst, sedlák v Telecím čís. 38, po němž se na faře kniha s nápisem Protokol církve Telecké, v kterémž se začátkové tohoto svatého náboženství reformistického poznamenávají.“ (J. Martínek. Na památku stoletého jubilea reformovaného sboru Páně v Telecím, 1881, s.2); „…i přes to, že většina lidu zůstává napořád v žalostné zanedbanosti, bylo zde nalezeno několik starých rukopisů rolníků, svědčících o nevšední bystrosti ducha, ba nalezl se tu i „kronikář“, sedlák Zrůst, jenž pěkně a souvisle napsal mnohé důležité poznámky do své hospodářské knihy, takové zjevy však v Čechách patřily k výjimkám.“ (J. Koblížek: Na památku čtyřicetiletého panování císaře Františka Josefa I., 1888)

[4] Na Poličsku bylo sesbíráno a vydáno nejvíce pověstí v 90. letech 19. stol.; zejména sbírky učitele a nadšeného vlastivědného pracovníka J.A.Cupala, které se patrně i přes svoji průměrnost těšily velké oblibě. Lidová vyprávění se také na výzvy redaktorů začaly pravidelně objevovat v regionálních časopisech.