památný strom


Rod Lukasů

Z historie domu č. p. 102 v Telecím

(dle Ladislav Horníček, Soupis držitelů usedlostí v Telecím od r. 1552., rkp., 1965)

·        Podle nejstarších urbárních register panství města Poličky z roku 1552 byl prvním držitelem, který je znám Martin Mikulášků, který platil z 5 prutů rolí. V gruntovní knize z roku 1557 je jmenován Martin Žlebský, patrně s ním totožný.

·        Po něm od roku 1567 hospodařil na tomto statku Václav Havlu, jinak Vaněk Durhan, který držel grunt za 220 kop. Od roku 1584 držel grunt Vaněk Vydřela, konečně v gruntovní knize z roku 1602 je jmenován jeho nástupcem Jiřík Kubasu.

·        Kolem roku 1600 držel Jiřík Kubasu tento grunt za 200 kop.

·        Roku 1634 Jakub Vávrakoupil od p. purkmistra a pánů grunt po Jiříku Kubasovi za 160 kop. Závdavku hotově odvedl 15 kop, roční placení při soudech po 4 kopách.

Vejminka:       Dorotě, vdově po Jiříku Vydřelovi, každoročně až do smrti její aneb pokud by se nevdávala, žita po 1 korci, ječměna po 1 věrteli odevzdati, sirotkům dvěma Kateřině a Maruši po 1 teleti odstaviti a až by z nich krávy byly, jim je vychovati, potom jim je, nebo poručníkům dotčených sirotů odvésti.

·        Roku 1646 Mikuláš Vávra, syn Jakuba Vávry, převzal tento grunt za sumu tu, jak grunt sám koupený měl, za 160 kop. A místo závdavku 13 kop 17 grošů na sebe převzal. Úrok má být placen při soudu.

Statek Mikuláše Vávry podle poznámky v berní rule roku 1660 dne 4. března do základů vyhořel. V gruntovní knize je nedatovaný zápis: Protože grunt aneb stavení ohněm v skázu přišlo, roboty od datum tohoto zápisu a contribucí do půl léta se pasírují.

·        Roku … JiříkVávra převzal tento grunt od Mikuláše Vávry.

·        Roku 1707 Jiřík Šmatlán držel tento grunt a měl rolí 3/4 prutu.

·        Jiřík Šmatlán je roku 1707 kromě gruntu uveden také jako majitel chalupy. Byl asi totožný s Jiříkem Vávrou.

·        Roku 1724 Jan Lukásu držel Vávrovský grunt za sumu 203 kopy. Také Jan Lukásu je kromě gruntu uveden jako majitel chalupy.

·        Roku 1742 Jan Lukásuujal se tohoto gruntu od svého otce za sumu 203 kopy.

Vymiňuje pro sebe a svou manželku zahrady kousek a chalupu k stežce a oužinek na seno nad příční cestou vedle Leksových palouk, kus pole zasívání od Skalky až k příhonu k vokliku pod stežku, kudy se nape chodí, jeden štěp jabloňový, dva kmeny švestkový, dvě krávy pást, pole vzdělávat a přitom dva záhony pro zelí a to vše až do obu smrti zachovati. Actum zápisu 1742

                Jan Lukásu

žena:

děti:      Anna, Alžběta, Josef

·        Roku 1790 Josef Lukás převzal grunt č. 102 od svého otce Jana Lukásu.

Níže psaného dne a roku stala se smlouva trhová dokonalá, dobrovolná a nezrušitelná u přítomnosti níže psaných přátel a svědků mezi Janem Lukásu, otcem, jakožto prodávajícím jedné strany a Josefem Lukásu, synem jeho, jakožto kupujícím strany druhé, následovně: Nadpravený Jan Lukásu podstupuje a odprodává svému Josefovi ten jemu mocí gruntovní knihy od roku 1724 řádně za vlastnost připsaný grunt folio 150 se všemi nyní k němu přináležejícíma roli, lukama a lesy, které dle zemského vyměření

polí                  36 jiter          1075 sáhů

luk                    6 jiter            649 sáhů

lesů                  5 jiter            224 sáhů

celkem            48 jiter            348 sáhů, nebo-li 144 10/16 měřice vynášejí, za tržní smluvenou cenu 203 kopy nebo 236 zlatých 50 kr.

·        Josef Lukás,       věk roku 1795 50 roků

žena:    Veronika          věk 40 roků

děti:      Terezie, Josef, věk 7 roků

otec:     Jan Lukás        věk 95 roků

·        Roku 1816 Josef Lukás (2) převzal grunt č. 102 od svého otce Josefa Lukáse.

           Josef Lukás, sedlák              * 13. 3. 1788   † 12. 3. 1869

žena:    Františka                          *          1796   † 21. 5. 1848

děti:     Josef                                * 20. 2. 1817   † 8. 11. 1877

           Terezie                             * 11. 1. 1820

            Anna                               * 31. 1. 1824

            Josefa                             * 28. 6. 1826   (č.p.1)

            Antonie                            * 13. 3. 1829

            Františka                          * 5. 7. 1835    (č.p. 54)

žena:    Josefa, roz. Zahradníková     * 9. 5. 1793

                        Veronika Lukásová, výměnkářka, matka hospodáře

Dcera Františka Lukásová byla provdána v Kamenici a po smrti mužově se znovu provdala za Josefa Filipi v Telecím č.p. 54. Byla to velmi svárlivá a lakomá žena. Před svým mužem zamykala i troubu u kamen. Vznikla proto o ní posměšná písnička, která byla i vytištěna.

·        Roku 1846 Josef Lukás (3) převzal od svého otce Josefa (2) grunt č. 102, 48 jiter 348 sáhů za 800 zlatých stříbrné měny.

               Josef Lukás, sedlák              * 20. 2. 1817   †  8.11. 1877

žena:    Josefa, roz. Filipi, Telecí 89      *  1. 1. 1823   †  3. 6. 1877  

děti:     Josef                                   * 13. 2. 1849   † 20.12. 1878

           Antonín                                *   9. 1. 1854   † 24. 2. 1873

           František                              * 21. 7. 1862

·        Roku 1877 Josef Lukás (4) převzal grunt od svého otce Josefa (3)

            Josef Lukás, rolník                * 13. 2. 1849   † 20. 12. 1878

žena:    Josefa, roz. Dvořákova, č. 22 *   4. 12.1859                          sňatek: 30. 12. 1877

·        Roku 1879 František Lukás si vzal za manželku vdovu po zemřelém bratru Josefu a převzal grunt č.p. 102.

děti:      Anna legit.                               * 30. 7. 1880   †          1953

            Josef                                       * 22. 5. 1885   † 26. 7.1915 (padl)

zleva: Anna Lukasová, Josef Lukas, Josefa Lukasová, František Vojtíšek s dcerou Libuší (asi r. 1896)

·        Roku 1891 František Vojtíšek,původem z Borovnice, č. 44, kočí, si vzal za manželku vdovu po zemřelém hospodáři Františku Lukásovi a hospodařil do dospělosti nevlastního syna Josefa Lukáse na gruntě č.102.

           František Vojtíšek, rolník             * 16. 6. 1867              .

žena:    Josefa Lukásová                                              † 12.10. 1918   sňatek: 24.4. 1891

děti:      Libuše                                     * 6. 5. 1893     † 12.11. 1978

                        František                     * 31.10.1896    † 7. 12. 1896

 

·        Po smrti ženy Josefy (Lukásové) si vzal František Vojtíšek za manželku Aloisii, roz. Hejtmánkovou, * 29. 4. 1884 v Borovnici, s níž měl děti:

            Aloisie, nem.                             * 23. 8. 1906    (Telecí č. 22)

            Josef                                       * 28. 12.1922   (Telecí č.103)     † 10. 1. 2009

 

·        Roku 1914 Josef Lukás (5) převzal grunt č. 102 po svém otci Františku Lukásovi, na statku však hospodařil dále František Vojtíšek, neboť Josef Lukás roku 1915 padl ve válce. Statek pak podědila dcera Františka Vojtíška Libuše.

            Josef Lukás, rolník                        * 22.   4. 1885                       † 26. 7. 1915

žena:     Josefa, roz. Ehrenbergrová            * 20. 10. 1891 (Pustá Rybná)

děti:      Jaroslava,                                   * 26.   1. 1915

 zleva:Libuše Tůmová (roz.Vojtíšková), Josef Lukas, Anna Lukasová

         Vdova po Josefu Lukásovi žila s dcerou u rodičů na č. 106 a později se odstěhovala a provdala na Zbytov u Strachujova.

·        Josef Lukás padl jako voják v 1. světové válce. Narukoval 27. 7. 1914 k pěšímu pluku na č. 98 ve Vysokém Mýtě. Zúčastnil se bojů na srbské a pak i italské frontě. Padl asi 26. 7. 1915 na Derbudské planině. Kde je pochován, není známo. Josef Lukás byl poslední potomek (mužský) starobylého Lukásova rodu, který byl také usazen na nynějších č. 22 a 16. Smrtí jeho dcery Jaroslavy pak vymřel rod Lukásův nadobro. 

 

·        Roku 1920 Václav Tůma, četník, si vzal za manželku Libuši, dceru Františka Vojtíška a převzal statek č. 102. František Vojtíšek koupil domek č. 103, kde pak žil na výměnku. Václav Tůma značnou část pozemků roku 1940 prodal Františku Bitnerovi z Poličky a na ostatním hospodařil sám.

           Václav Tůma, rolník                     * 6. 5. 1897 (Hlubočepy)        † 29. 12. 1959

žena:    Libuše r.Vojtíšková                      * 6. 5. 1893                         † 12. 11. 1978

děti:     Václav                                      * 25.10.1921                        † 13.   2. 1974

 

            Anna Krejzová (služebná)           *16.4.1909(Ponfihara,Sedmihr.) †10.10.1980

 děti:     Milena (neman.)                       * 21. 7.1936 (Telecí 102)          †

            Petr Samek (schovanec)            * 1910           (Rusko)              †

 Václav Tůma st. (sedící), Václav Tůma ml. (na koni), Milena Krejzová (děvče)

Václav Tůma byl vážně nemocen, syn Václav Tůma odešel do služby na státní statek jako správce a Libuše Tůmová proto vstoupila již roku 1949 do JZD. Výměra pozemků činila roku 1949 u č.102 13,0611 ha. Přínos do družstva na inventáři činil podle odhadu družstva 2 536,- Kč. Role k číslu 102 byla rozoráním mezí spojena částečně s rolí č.106.

Roku 1921 byla od č.102 prodána louka p.č. 1649 na pustině Matoušce vedle chalupy č. 149 drobným pěstitelům. V témže roce byly drobným pěstitelům na horním konci odprodány pozemky p.č. 382/2, 387/5, 390, 387/4, 389/1, 381/1, 380, 383, 381/2, 388/2, 388/2, 387/1.

Výměra pozemků odprodaná v roce 1921 činila celkem 7,2345 ha polí a 0,0563 nepl. pozemků.

Výměra pozemků odprodaných v roce 1940 Františku Bitnerovi z Poličky činila: pole 9,3095 ha, louka 1,1261 ha, pastviny 0,1687 ha, celkem 10,6043 ha.

U č. 102 byla taktéž chaloupka pro podruhy a nájemníky. Při číslování neoznačených domů v roce 1939 dostala č.105, ale ještě téhož roku vyhořela. Na katastrální mapě z roku 1839 nebyla ještě zakreslena. Stále vedle pole od stodoly směrem k dolnímu konci.


Rodokmen Lukasů (přehled)